CELEM STOWARZYSZENIA

jest wspieranie aktywności społecznej społeczeństwa, realizacji ich marzeń oraz zainteresowań, które przyczynią się do ich aktywności społecznej w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rewitalizacji; 
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) sportu, turystyki i krajoznawstwa;
14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
15) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
16) promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Regulamin Stowarzyszenia

(regulamin_1524597395.pdf)

(c)2018, Zatoka Marzeń All Rights Reserved
Stowarzyszenie ZATOKA MARZEŃ Al. Grunwaldzka 5 80-236 Gdańsk
REGON 380033775 NIP 9571105352
Nr konta bankowego mBank 97 1140 2004 0000 3302 7765 3695
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem